Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα δεν πρέπει να αποτελεί απλά έναν όρο στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν και ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον και την κοινωνία, η εταιρεία Ματσούκης Γραφικές Τέχνες εναρμονίζει τις λειτουργίες της σύμφωνα με τις παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και των ορθών πρακτικών παραγωγής.

Στόχος είναι η απόλυτη ποιότητα και αξιοπιστία στα προϊόντα που παράγονται, με ακεραιότητα και αίσθηση υπευθυνότητας απέναντι στους συνεργάτες αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία Ματσούκης Γραφικές Τέχνες πιστεύει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης. Το εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ίσως το βασικότερο συστατικό για την επίτευξη απαιτητικών στόχων και την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεχής στόχος είναι η μακροχρόνια επένδυση στους ανθρώπους και η δημιουργία ενός ασφαλούς και σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος για αυτούς.