Πολιτική Ποιότητας

Βασική στρατηγική της εταιρείας είναι η διαφύλαξη του υψηλού επίπεδου ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.